1. Standard organizacyjny teleporad reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zmianami) oraz „Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2”
2. NZOZ „Twój Lekarz” udziela teleporad z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. obowiązującą formą teleporady jest rozmowa telefoniczna.
3. Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
4. Rejestracja pacjentów na teleporady odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. Podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego preferowana jest rejestracja telefoniczna pod numerami telefonów przypisanych do rejestracji (tel. 56 686 44 71)
5. W trakcie rejestracji rozpoznawana jest potrzeba zdrowotna, zweryfikowana możliwość udzielenia świadczenia w POZ oraz ustalony zostaje termin teleporady.
6. Dzieci poniżej 2 roku życia przyjmowane są wyłącznie w trybie Wizyty osobistej, bez wstępnej teleporady.
7. Teleporady realizowane są w gabinetach lekarskich / pielęgniarskich z zachowaniem poufności w tym zapewnieniu braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.
8. Teleporady lekarzy POZ udzielane są w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo.
9. Teleporada przez telefon może odbyć się tylko i wyłącznie przy użyciu numeru telefonu co do którego nie ma wątpliwości że należy do osoby, której tej porady się udziela. Po sprawdzeniu numeru telefonu personel medyczny udzielający teleporady weryfikuje dane pacjenta pytając o:

  • imię i nazwisko,
  • datę u rodzenia,
  • numer PESEL (w razie jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Jeżeli nadal istnieją wątpliwości co do faktycznej tożsamości pacjenta (np. osoba zastanawiała się długo przy podawaniu powyższych danych, głos osoby wskazuje na inny wiek lub inną płeć) należy pacjentowi zadać dodatkowe pytanie, na które odpowiedź zna pacjent i przychodnia. Przykładowe pytanie: Proszę podać nazwisko lekarza u którego Pan/Pani był ostatnio w naszej przychodni oraz kiedy to było?
10. Podczas teleporady lekarz, pielęgniarka bądź położna POZ przeprowadza konsultację w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną. W czasie udzielenia świadczenia zdrowotnego może zostać między innymi wypisana e-recepta, e-skierowanie czy e-zlecenie na wyroby medyczne a także skierowanie na badania laboratoryjne i obrazowe.
11. W trakcie teleporady pacjent ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z lekarzem, pielęgniarką i położną.
12. O konieczności wizyty osobistej pacjenta decyduje lekarz, pielęgniarka lub położna w sytuacji gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych do zrealizowania czynności wymaga osobistej obecności personelu medycznego.
13. Jeśli teleporada zakończy się zaleceniami, należy wyjaśnić pacjentowi, że w razie pogorszenia się stanu zdrowia bądź wystąpienia innych niepokojących objawów powinien on bezzwłocznie zgłosić się ponownie do lekarza.
14. W trakcie teleporady lekarz, pielęgniarka i położna przekazują Pacjentowi dodatkowe informacje dotyczące:

  • sposobu korzystania z e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne
  • sposobu realizacji badań dodatkowych w tym laboratoryjnych i obrazowych
  • możliwości założenie lnternetowego Konta Pacjenta

15. Dokumentacja medyczna utworzona W trakcie teleporady zawierać powinna Wszystkie elementy Wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Wpis w dokumentacji powinien zawierać adnotację – TELEPORADA
16. Teleporada jest anulowana w przypadku trzykrotnych, nieudanych prób kontaktu z pacjentem, podjętych w odstępach czasu nie krótszych niż 5 minut. Informacja o konieczności anulowania teleporady wpisywana jest do dokumentacji medycznej.
17. lnformacje o warunkach udzielania teleporad w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Twój Lekarz” zamieszczone są w miejscu wykonywania świadczeń, na stronie internetowej placówki oraz na żądanie pacjenta telefonicznie.
18. „Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2″ stanowią załącznik do niniejszej procedury i powinny być stosowane na równi z przepisami wewnętrznymi.