You are currently viewing Orzeczenia lekarskie dla dzieci uprawiających sport

Orzeczenia lekarskie dla dzieci uprawiających sport

Na podstawie art. 31m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Mając jednak na uwadze, że sport uprawiają nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci i młodzież z różnymi schorzeniami (m.in. z cukrzycą, wadami serca i chorobami kardiologicznymi, po leczeniu onkologicznym, z wadami wzroku, astmą oskrzelową, padaczką, zaburzeniami neurologicznymi,
wadami narządu ruchu, endokrynologicznymi i wielu innymi), w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych, wynikających z podjęcia aktywności sportowej po okresie wymuszonej przerwy, mającej związek z pandemią, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sportowej zaleca, aby sportowcy w miarę możliwości wykonali badania okresowe w najkrótszym możliwym czasie, przed upływem wskazanego terminu.


Czytaj także: Od 1 marca zmieniły się zasady orzekania zdolności do uprawiania sportu amatorskiego. Przed zgłoszeniem się do lekarza proszę o wydrukowanie i wypełnienie ankiety sportowo-lekarskiej , która będzie stanowiła podstawę do wydania zaświadczenia.


Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

foto: pixabay.com